http://www.ml.org
the hebrew in XML

Books

[Law] Gen Exod Lev Num Deut

[Prophets] Josh Judg 1Sam 2Sam 1Kgs 2Kgs Isa Jer Ezek Hos Joel Amos Obad Jonah Mic Nahum Hab Zeph Hag Zech Mal

[Writings] Pss Job Prov Ruth Cant Qoh Lam Esth Dan Ezra Neh 1Chr 2Chr

Chapters

[Isaiah] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Verses

[Isaiah 61:] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Display

[Encoding] Hebrew Transl. MCW [Points] On Off [Accents] On Off [Other] On Off [All] On Off

XML

[TanakhML] Show Hide

 
Text BrowserBHS | Parallel | KJVAccents | Forms | Q-K | Diacritics | Hermeneutics
Isaiah 61Ch- | Bk- | Save As | Bk+ | Ch+ישעיהו

1 rûaḥ ’ăḏōnāy yəhwih ‘ālāy ya‘an māšaḥ yəhwāh ’ōṯî ləḇaśśēr ‘ănāwîm šəlāḥanî laḥăḇōš lənišəbərê-lēḇ liqərō’ lišəḇûyim dərôr wəla’ăsûrîm pəqaḥ-qôaḥ 2 liqərō’ šənaṯ-rāṣôn layhwāh wəyôm nāqām lē’lōhênû lənaḥēm kāl-’ăḇēlîm 3 lāśûm la’ăḇēlê ṣiyyôn lāṯēṯ lāhem pə’ēr taḥaṯ ’ēp̱er šemen śāśôn taḥaṯ ’ēḇel ma‘ăṭēh ṯəhillāh taḥaṯ rûaḥ kēhāh wəqōrā’ lāhem ’êlê haṣṣeḏeq maṭṭa‘ yəhwāh ləhiṯəpā’ēr 4 ûḇānû ḥārəḇôṯ ‘ôlām šōməmôṯ ri’šōnîm yəqômēmû wəḥiddəšû ‘ārê ḥōreḇ šōməmôṯ dôr wāḏôr 5 wə‘āməḏû zārîm wərā‘û ṣō’nəḵem ûḇənê nēḵār ’ikkārêḵem wəḵōrəmêḵem 6 wə’attem kōhănê yəhwāh tiqqārē’û məšārəṯê ’ĕlōhênû yē’āmēr lāḵem ḥêl gôyim tō’ḵēlû ûḇiḵəḇôḏām tiṯəyammārû 7 taḥaṯ bāšətəḵem mišəneh ûḵəlimmāh yārōnnû ḥeləqām lāḵēn bə’arəṣām mišəneh yîrāšû śiməḥaṯ ‘ôlām tihəyeh lāhem 8  ’ănî yəhwāh ’ōhēḇ mišəpāṭ śōnē’ g̱āzēl bə‘ôlāh wənāṯattî p̱ə‘ullāṯām be’ĕmeṯ ûḇərîṯ ‘ôlām ’eḵərôṯ lāhem 9 wənôḏa‘ baggôyim zarə‘ām wəṣe’ĕṣā’êhem bəṯôḵ hā‘ammîm kāl-rō’êhem yakkîrûm hēm zera‘ bēraḵ yəhwāh 10 śôś ’āśîś bayhwāh tāg̱ēl nap̱əšî bē’lōhay hiləbîšanî big̱əḏê-yeša‘ mə‘îl ṣəḏāqāh yə‘āṭānî keḥāṯān yəḵahēn pə’ēr wəḵakkallāh ta‘ədeh ḵēleyhā 11  ḵā’āreṣ tôṣî’ ṣiməḥāhh ûḵəg̱annāh zērû‘eyhā ṯaṣəmîaḥ kēn ’ăḏōnāy yəhwih yaṣəmîaḥ ṣəḏāqāh ûṯəhillāh neg̱eḏ kāl-haggôyim

TanakhML Project Website 2.6.12 | Originally Created by © 2004-2012 Alain Verboomen | Last updated 30 December 2014
Unless otherwise specified, all content on this website is licensed under a Creative Commons License
 
Powered by Cocoon 2.1 | Tomcat 4 | Apache 2 | PHP 5 | MySQL 5
 
TanakhML is a non-profit, self-financing project
You can help it by making a donation