http://www.ml.org
the hebrew in XML

Books

[Law] Gen Exod Lev Num Deut

[Prophets] Josh Judg 1Sam 2Sam 1Kgs 2Kgs Isa Jer Ezek Hos Joel Amos Obad Jonah Mic Nahum Hab Zeph Hag Zech Mal

[Writings] Pss Job Prov Ruth Cant Qoh Lam Esth Dan Ezra Neh 1Chr 2Chr

Chapters

[Numbers] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Verses

[Numbers 32:] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Display

[Encoding] Hebrew Transl. MCW [Points] On Off [Accents] On Off [Other] On Off [All] On Off

XML

[TanakhML] Show Hide

 
Text BrowserBHS | Parallel | KJVAccents | Forms | Q-K | Diacritics | Hermeneutics
Numbers 32Ch- | Bk- | Save As | Bk+ | Ch+במדבר

1 ומקנ֣ה׀ ר֗ב הי֞ה לבנ֧י ראוב֛ן ולבני־ג֖ד עצ֣ום מא֑ד וירא֞ו את־א֤רץ יעזר֙ ואת־א֣רץ גלע֔ד והנ֥ה המק֖ום מק֥ום מקנֽה׃ 2 ויב֥או בנֽי־ג֖ד ובנ֣י ראוב֑ן ויאמר֤ו אל־משה֙ ואל־אלעז֣ר הכה֔ן ואל־נשיא֥י העד֖ה לאמֽר׃ 3 עטר֤ות ודיבן֙ ויעז֣ר ונמר֔ה וחשב֖ון ואלעל֑ה ושב֥ם ונב֖ו ובעֽן׃ 4 הא֗רץ אש֨ר הכ֤ה יהוה֙ לפני֙ עד֣ת ישרא֔ל א֥רץ מקנ֖ה ה֑וא ולֽעבד֖יך מקנֽה׃ 5 ויאמר֗ו אם־מצ֤אנו חן֙ בעינ֔יך ית֞ן את־הא֧רץ הז֛את לעבד֖יך לאחז֑ה אל־תעבר֖נו את־הירדֽן׃ 6 וי֣אמר מש֔ה לבני־ג֖ד ולבנ֣י ראוב֑ן האֽחיכ֗ם יב֙או֙ למלחמ֔ה ואת֖ם ת֥שבו פֽה׃ 7 ול֣מה תניא֔ון את־ל֖ב בנ֣י ישרא֑ל מֽעבר֙ אל־הא֔רץ אשר־נת֥ן לה֖ם יהוֽה׃ 8 כ֥ה עש֖ו אבתיכ֑ם בשלח֥י את֛ם מקד֥ש ברנ֖ע לרא֥ות את־האֽרץ׃ 9 וֽיעל֞ו עד־נ֣חל אשכ֗ול ויראו֙ את־הא֔רץ וינ֕יאו את־ל֖ב בנ֣י ישרא֑ל לבלתי־בא֙ אל־הא֔רץ אשר־נת֥ן לה֖ם יהוֽה׃ 10 ויֽחר־א֥ף יהו֖ה בי֣ום הה֑וא וישב֖ע לאמֽר׃ 11 אם־ירא֨ו האנש֜ים העל֣ים ממצר֗ים מב֨ן עשר֤ים שנה֙ ומ֔עלה א֚ת האדמ֔ה אש֥ר נשב֛עתי לאברה֥ם ליצח֖ק וֽליעק֑ב כ֥י לא־מלא֖ו אחרֽי׃ 12 בלת֞י כל֤ב בן־יפנה֙ הקנז֔י ויהוש֖ע בן־נ֑ון כ֥י מלא֖ו אחר֥י יהוֽה׃ 13 ויֽחר־א֤ף יהוה֙ בישרא֔ל וינעם֙ במדב֔ר ארבע֖ים שנ֑ה עד־תם֙ כל־הד֔ור העש֥ה הר֖ע בעינ֥י יהוֽה׃ 14 והנ֣ה קמת֗ם ת֚חת אב֣תיכ֔ם תרב֖ות אנש֣ים חטא֑ים לספ֣ות ע֗וד ע֛ל חר֥ון אף־יהו֖ה אל־ישראֽל׃ 15 כ֤י תשובן֙ מֽאחר֔יו ויס֣ף ע֔וד להניח֖ו במדב֑ר ושֽחת֖ם לכל־הע֥ם הזֽה׃ 16 ויגש֤ו אליו֙ ו֣יאמר֔ו גדר֥ת צ֛אן נבנ֥ה למקנ֖נו פ֑ה וער֖ים לטפֽנו׃ 17 ואנ֜חנו נחל֣ץ חש֗ים לפני֙ בנ֣י ישרא֔ל ע֛ד אש֥ר אם־הבֽיאנ֖ם אל־מקומ֑ם ויש֤ב טפ֙נו֙ בער֣י המבצ֔ר מפנ֖י ישב֥י האֽרץ׃ 18 ל֥א נש֖וב אל־בת֑ינו ע֗ד התנחל֙ בנ֣י ישרא֔ל א֖יש נחלתֽו׃ 19 כ֣י ל֤א ננחל֙ את֔ם מע֥בר לירד֖ן וה֑לאה כ֣י ב֤אה נחלת֙נו֙ אל֔ינו מע֥בר הירד֖ן מזרֽחה׃ 20 וי֤אמר אליהם֙ מש֔ה אֽם־תעש֖ון את־הדב֣ר הז֑ה אם־תח֥לצ֛ו לפנ֥י יהו֖ה למלחמֽה׃ 21 ועב֨ר לכ֧ם כל־חל֛וץ את־הירד֖ן לפנ֣י יהו֑ה ע֧ד הוריש֛ו את־איב֖יו מפנֽיו׃ 22 ונכבש֨ה הא֜רץ לפנ֤י יהוה֙ ואח֣ר תש֔בו והיית֧ם נקי֛ים מיהו֖ה ומישרא֑ל ו֠היתה הא֨רץ הז֥את לכ֛ם לאחז֖ה לפנ֥י יהוֽה׃ 23 ואם־ל֤א תעשון֙ כ֔ן הנ֥ה חטאת֖ם ליהו֑ה ודעו֙ חטאתכ֔ם אש֥ר תמצ֖א אתכֽם׃ 24 בנֽו־לכ֤ם ערים֙ לטפכ֔ם וגדר֖ת לצנאכ֑ם והיצ֥א מפיכ֖ם תעשֽו׃ 25 וי֤אמר בני־גד֙ ובנ֣י ראוב֔ן אל־מש֖ה לאמ֑ר עבד֣יך יעש֔ו כאש֥ר אדנ֖י מצוֽה׃ 26 טפ֣נו נש֔ינו מקנ֖נו וכל־בהמת֑נו יֽהיו־ש֖ם בער֥י הגלעֽד׃ 27 ועבד֨יך יֽעבר֜ו כל־חל֥וץ צב֛א לפנ֥י יהו֖ה למלחמ֑ה כאש֥ר אדנ֖י דבֽר׃ 28 ויצ֤ו להם֙ מש֔ה א֚ת אלעז֣ר הכה֔ן וא֖ת יהוש֣ע בן־נ֑ון ואת־ראש֛י אב֥ות המט֖ות לבנ֥י ישראֽל׃ 29 וי֨אמר מש֜ה אלה֗ם אם־יעבר֣ו בני־ג֣ד ובני־ראוב֣ן׀ א֠תכם אֽת־הירד֞ן כל־חל֤וץ למלחמה֙ לפנ֣י יהו֔ה ונכבש֥ה הא֖רץ לפניכ֑ם ונתת֥ם לה֛ם את־א֥רץ הגלע֖ד לאחזֽה׃ 30 ואם־ל֧א יֽעבר֛ו חלוצ֖ים אתכ֑ם ונֽאחז֥ו בתככ֖ם בא֥רץ כנֽען׃ 31 ויֽענ֧ו בני־ג֛ד ובנ֥י ראוב֖ן לאמ֑ר את֩ אש֨ר דב֧ר יהו֛ה אל־עבד֖יך כ֥ן נעשֽה׃ 32 נ֣חנו נעב֧ר חלוצ֛ים לפנ֥י יהו֖ה א֣רץ כנ֑ען ואת֙נו֙ אחז֣ת נחלת֔נו מע֖בר לירדֽן׃ 33 וית֣ן לה֣ם׀ מש֡ה לבני־גד֩ ולבנ֨י ראוב֜ן ולחצ֣י׀ ש֣בט׀ מנש֣ה בן־יוס֗ף את־ממל֙כת֙ סיחן֙ מ֣לך הֽאמר֔י ואת־ממל֔כת ע֖וג מ֣לך הבש֑ן הא֗רץ לער֙יה֙ בגבל֔ת ער֥י הא֖רץ סבֽיב׃ 34 ויבנ֣ו בני־ג֔ד את־דיב֖ן ואת־עטר֑ת וא֖ת ערעֽר׃ 35 ואת־עטר֥ת שופ֛ן ואת־יעז֖ר ויגבהֽה׃ 36 ואת־ב֥ית נמר֖ה ואת־ב֣ית הר֑ן ער֥י מבצ֖ר וגדר֥ת צֽאן׃ 37 ובנ֤י ראובן֙ בנ֔ו את־חשב֖ון ואת־אלעל֑א וא֖ת קריתֽים׃ 38 ואת־נב֞ו ואת־ב֧על מע֛ון מֽוסב֥ת ש֖ם ואת־שבמ֑ה ויקרא֣ו בשמ֔ת את־שמ֥ות הער֖ים אש֥ר בנֽו׃ 39 וי֨לכ֜ו בנ֨י מכ֧יר בן־מנש֛ה גלע֖דה וֽילכד֑ה וי֖ורש את־האמר֥י אשר־בֽה׃ 40 וית֤ן משה֙ את־הגלע֔ד למכ֖יר בן־מנש֑ה וי֖שב בֽה׃ 41 ויא֤יר בן־מנשה֙ הל֔ך וילכ֖ד את־חותיה֑ם ויקר֥א אתה֖ן חו֥ת יאֽיר׃ 42 ונ֣בח הל֔ך וילכ֥ד את־קנ֖ת ואת־בנת֑יה ויקר֧א ל֦ה נ֖בח בשמֽו׃

TanakhML Project Website 2.6.12 | Originally Created by © 2004-2012 Alain Verboomen | Last updated 30 December 2014
Unless otherwise specified, all content on this website is licensed under a Creative Commons License
 
Powered by Cocoon 2.1 | Tomcat 4 | Apache 2 | PHP 5 | MySQL 5
 
TanakhML is a non-profit, self-financing project
You can help it by making a donation