1c6c6 TanakhML Project. Text Browser. Parallel
http://www.ml.org
the hebrew in XML

Books

[Law] Gen Exod Lev Num Deut

[Prophets] Josh Judg 1Sam 2Sam 1Kgs 2Kgs Isa Jer Ezek Hos Joel Amos Obad Jonah Mic Nahum Hab Zeph Hag Zech Mal

[Writings] Pss Job Prov Ruth Cant Qoh Lam Esth Dan Ezra Neh 1Chr 2Chr

Chapters

[1 Samuel] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Verses

[1 Samuel 25:] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Display

[Encoding] Hebrew Transl. MCW [Points] On Off [Accents] On Off [Other] On Off [All] On Off

 
Text BrowserBHS | Parallel | KJVAccents | Forms | Q-K | Diacritics | Hermeneutics
1 Samuel 25Ch- | Bk- | Save as | Bk+ | Ch+שמואל א
וי֣מת שמוא֔ל ויקבצ֤ו כל־ישראל֙ ויספדו־ל֔ו ויקבר֥הו בבית֖ו ברמ֑ה וי֣קם דו֔ד וי֖רד אל־מדב֥ר פארֽן׃ 1Sam 25:1 And Samuel died; and all the Israelites were gathered together, and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose, and went down to the wilderness of Paran.
וא֨יש במע֜ון ומעש֣הו בכרמ֗ל והאיש֙ גד֣ול מא֔ד ול֛ו צ֥אן שלֽשת־אלפ֖ים וא֣לף עז֑ים ויה֛י בגז֥ז את־צאנ֖ו בכרמֽל׃ 1Sam 25:2 And there was a man in Maon, whose possessions were in Carmel; and the man was very great, and he had three thousand sheep, and a thousand goats: and he was shearing his sheep in Carmel.
וש֤ם האיש֙ נב֔ל וש֥ם אשת֖ו אבג֑יל והאש֤ה טֽובת־ש֙כל֙ ו֣יפת ת֔אר והא֥יש קש֛ה ור֥ע מעלל֖ים וה֥וא כלבֽי׃ 1Sam 25:3 Now the name of the man was Nabal; and the name of his wife Abigail: and she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance: but the man was churlish and evil in his doings; and he was of the house of Caleb.
וישמ֥ע דו֖ד במדב֑ר כֽי־גז֥ז נב֖ל את־צאנֽו׃ 1Sam 25:4 And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep.
וישל֥ח דו֖ד עשר֣ה נער֑ים וי֨אמר דו֜ד לנער֗ים על֤ו כרמ֙לה֙ ובאת֣ם אל־נב֔ל ושאלתם־ל֥ו בשמ֖י לשלֽום׃ 1Sam 25:5 And David sent out ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name:
ואמרת֥ם כ֖ה לח֑י ואת֤ה שלום֙ וביתך֣ של֔ום וכ֥ל אשר־לך֖ שלֽום׃ 1Sam 25:6 And thus shall ye say to him that liveth in prosperity, Peace be both to thee, and peace be to thine house, and peace be unto all that thou hast.
ועת֣ה שמ֔עתי כ֥י גזז֖ים ל֑ך עת֗ה הרע֤ים אשר־לך֙ הי֣ו עמ֔נו ל֣א הכלמנ֗ום ולֽא־נפק֤ד להם֙ מא֔ומה כל־ימ֖י היות֥ם בכרמֽל׃ 1Sam 25:7 And now I have heard that thou hast shearers: now thy shepherds which were with us, we hurt them not, neither was there ought missing unto them, all the while they were in Carmel.
שא֨ל את־נער֜יך ויג֣ידו ל֗ך וימצא֨ו הנער֥ים חן֙ בעינ֔יך כֽי־על־י֥ום ט֖וב ב֑נו תנה־נ֗א את֩ אש֨ר תמצ֤א יֽדך֙ לעבד֔יך ולבנך֖ לדוֽד׃ 1Sam 25:8 Ask thy young men, and they will shew thee. Wherefore let the young men find favour in thine eyes: for we come in a good day: give, I pray thee, whatsoever cometh to thine hand unto thy servants, and to thy son David.
ויב֙או֙ נער֣י דו֔ד וידבר֧ו אל־נב֛ל ככל־הדבר֥ים הא֖לה בש֣ם דו֑ד וינֽוחו׃ 1Sam 25:9 And when David's young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased.
וי֨ען נב֜ל את־עבד֤י דוד֙ וי֔אמר מ֥י דו֖ד ומ֣י בן־יש֑י היום֙ רב֣ו עבד֔ים המתפ֣רצ֔ים א֖יש מפנ֥י אדנֽיו׃ 1Sam 25:10 And Nabal answered David's servants, and said, Who is David? and who is the son of Jesse? there be many servants now a days that break away every man from his master.
ולקחת֤י את־לחמי֙ ואת־מימ֔י ואת֙ טבחת֔י אש֥ר טב֖חתי לגֽזז֑י ונֽתתי֙ לֽאנש֔ים אשר֙ ל֣א יד֔עתי א֥י מז֖ה הֽמה׃ 1Sam 25:11 Shall I then take my bread, and my water, and my flesh that I have killed for my shearers, and give it unto men, whom I know not whence they be?
ויהפכ֥ו נערֽי־דו֖ד לדרכ֑ם ויש֙בו֙ ויב֔או ויג֣דו ל֔ו ככ֖ל הדבר֥ים האֽלה׃ 1Sam 25:12 So David's young men turned their way, and went again, and came and told him all those sayings.
ויאמר֩ דו֨ד לאנש֜יו חגר֣ו׀ א֣יש את־חרב֗ו וֽיחגרו֙ א֣יש את־חרב֔ו ויחג֥ר גם־דו֖ד את־חרב֑ו וֽיעל֣ו׀ אחר֣י דו֗ד כארב֤ע מאות֙ א֔יש ומאת֖ים ישב֥ו על־הכלֽים׃ 1Sam 25:13 And David said unto his men, Gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword; and David also girded on his sword: and there went up after David about four hundred men; and two hundred abode by the stuff.
ולאביג֙יל֙ א֣שת נב֔ל הג֧יד נֽער־אח֛ד מהנער֖ים לאמ֑ר הנ֣ה שלח֩ דו֨ד מלאכ֧ים׀ מֽהמדב֛ר לבר֥ך את־אדנ֖ינו וי֥עט בהֽם׃ 1Sam 25:14 But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed on them.
וה֣אנש֔ים טב֥ים ל֖נו מא֑ד ול֤א הכל֙מנו֙ ולֽא־פק֣דנו מא֔ומה כל־ימי֙ התהל֣כנו את֔ם בֽהיות֖נו בשדֽה׃ 1Sam 25:15 But the men were very good unto us, and we were not hurt, neither missed we any thing, as long as we were conversant with them, when we were in the fields:
חומה֙ הי֣ו על֔ינו גם־ל֖ילה גם־יומ֑ם כל־ימ֛י היות֥נו עמ֖ם רע֥ים הצֽאן׃ 1Sam 25:16 They were a wall unto us both by night and day, all the while we were with them keeping the sheep.
ועת֗ה דע֤י וראי֙ מֽה־תעש֔י כֽי־כלת֧ה הרע֛ה אל־אדנ֖ינו וע֣ל כל־בית֑ו והוא֙ בן־בלי֔על מדב֖ר אלֽיו׃ 1Sam 25:17 Now therefore know and consider what thou wilt do; for evil is determined against our master, and against all his household: for he is such a son of Belial, that a man cannot speak to him.
ותמה֣ר אביג֡יל ותקח֩ מאת֨ים ל֜חם ושנ֣ים נבלי־י֗ין וחמ֨ש צ֤אן עשוית֙ וחמ֤ש סאים֙ קל֔י ומא֥ה צמק֖ים ומאת֣ים דבל֑ים ות֖שם על־החמרֽים׃ 1Sam 25:18 Then Abigail made haste, and took two hundred loaves, and two bottles of wine, and five sheep ready dressed, and five measures of parched corn, and an hundred clusters of raisins, and two hundred cakes of figs, and laid them on asses.
ות֤אמר לנער֙יה֙ עבר֣ו לפנ֔י הננ֖י אחריכ֣ם בא֑ה ולאיש֥ה נב֖ל ל֥א הגֽידה׃ 1Sam 25:19 And she said unto her servants, Go on before me; behold, I come after you. But she told not her husband Nabal.
והי֞ה ה֣יא׀ רכ֣בת עֽל־החמ֗ור ויר֙דת֙ בס֣תר הה֔ר והנ֤ה דוד֙ ואנש֔יו ירד֖ים לקראת֑ה ותפג֖ש אתֽם׃ 1Sam 25:20 And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert on the hill, and, behold, David and his men came down against her; and she met them.
ודו֣ד אמ֗ר אך֩ לש֨קר שמ֜רתי אֽת־כל־אש֤ר לזה֙ במדב֔ר ולא־נפק֥ד מכל־אשר־ל֖ו מא֑ומה ויֽשב־ל֥י רע֖ה ת֥חת טובֽה׃ 1Sam 25:21 Now David had said, Surely in vain have I kept all that this fellow hath in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him: and he hath requited me evil for good.
כה־יעש֧ה אלה֛ים לאיב֥י דו֖ד וכ֣ה יס֑יף אם־אשא֧יר מכל־אשר־ל֛ו עד־הב֖קר משת֥ין בקֽיר׃ 1Sam 25:22 So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall.
ות֤רא אביג֙יל֙ את־דו֔ד ותמה֕ר ות֖רד מע֣ל החמ֑ור ותפ֞ל לאפ֤י דוד֙ על־פנ֔יה ותשת֖חו אֽרץ׃ 1Sam 25:23 And when Abigail saw David, she hasted, and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground,
ותפל֙ על־רגל֔יו ות֕אמר בי־אנ֥י אדנ֖י הֽעו֑ן וֽתדבר־נ֤א אמֽתך֙ באזנ֔יך ושמ֕ע א֖ת דבר֥י אמתֽך׃ 1Sam 25:24 And fell at his feet, and said, Upon me, my lord, upon me let this iniquity be: and let thine handmaid, I pray thee, speak in thine audience, and hear the words of thine handmaid.
אל־נ֣א יש֣ים אדנ֣י׀ את־לב֡ו אל־איש֩ הבלי֨על הז֜ה על־נב֗ל כ֤י כשמו֙ כן־ה֔וא נב֣ל שמ֔ו ונבל֖ה עמ֑ו וֽאני֙ אמ֣תך֔ ל֥א רא֛יתי את־נער֥י אדנ֖י אש֥ר שלֽחת׃ 1Sam 25:25 Let not my lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal: for as his name is, so is he; Nabal is his name, and folly is with him: but I thine handmaid saw not the young men of my lord, whom thou didst send.
ועת֣ה אדנ֗י חי־יהו֤ה וחֽי־נפשך֙ אש֨ר מנעך֤ יהוה֙ מב֣וא בדמ֔ים והוש֥ע ידך֖ ל֑ך ועת֗ה יֽהי֤ו כנבל֙ איב֔יך והֽמבקש֥ים אל־אדנ֖י רעֽה׃ 1Sam 25:26 Now therefore, my lord, as the LORD liveth, and as thy soul liveth, seeing the LORD hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies, and they that seek evil to my lord, be as Nabal.
ועתה֙ הברכ֣ה הז֔את אשר־הב֥יא שפחתך֖ לֽאדנ֑י ונתנה֙ לנער֔ים המֽתהלכ֖ים ברגל֥י אדנֽי׃ 1Sam 25:27 And now this blessing which thine handmaid hath brought unto my lord, let it even be given unto the young men that follow my lord.
ש֥א נ֖א לפ֣שע אמת֑ך כ֣י עשֽה־יעשה֩ יהו֨ה לֽאדנ֜י ב֣ית נאמ֗ן כי־מלחמ֤ות יהוה֙ אדנ֣י נלח֔ם ורע֛ה לא־תמצ֥א בך֖ מימֽיך׃ 1Sam 25:28 I pray thee, forgive the trespass of thine handmaid: for the LORD will certainly make my lord a sure house; because my lord fighteth the battles of the LORD, and evil hath not been found in thee all thy days.
וי֤קם אדם֙ לרדפך֔ ולבק֖ש את־נפש֑ך וֽהיתה֩ נ֨פש אדנ֜י צרור֣ה׀ בצר֣ור החי֗ים א֚ת יהו֣ה אלה֔יך וא֨ת נ֤פש איב֙יך֙ יקלע֔נה בת֖וך כ֥ף הקֽלע׃ 1Sam 25:29 Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul: but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the LORD thy God; and the souls of thine enemies, them shall he sling out, as out of the middle of a sling.
והי֗ה כֽי־יעש֤ה יהוה֙ לֽאדנ֔י ככ֛ל אשר־דב֥ר את־הטוב֖ה על֑יך וצוך֥ לנג֖יד על־ישראֽל׃ 1Sam 25:30 And it shall come to pass, when the LORD shall have done to my lord according to all the good that he hath spoken concerning thee, and shall have appointed thee ruler over Israel;
ול֣א תהי֣ה ז֣את׀ לך֡ לפוקה֩ ולמכש֨ול ל֜ב לאדנ֗י ולשפך־דם֙ חנ֔ם ולהוש֥יע אדנ֖י ל֑ו והיט֤ב יהוה֙ לֽאדנ֔י וזכרת֖ את־אמתֽך׃ 1Sam 25:31 That this shall be no grief unto thee, nor offence of heart unto my lord, either that thou hast shed blood causeless, or that my lord hath avenged himself: but when the LORD shall have dealt well with my lord, then remember thine handmaid.
וי֥אמר דו֖ד לאביג֑ל בר֤וך יהוה֙ אלה֣י ישרא֔ל אש֧ר שלח֛ך הי֥ום הז֖ה לקראתֽי׃ 1Sam 25:32 And David said to Abigail, Blessed be the LORD God of Israel, which sent thee this day to meet me:
ובר֥וך טעמ֖ך וברוכ֣ה א֑ת אש֨ר כלת֜ני הי֤ום הזה֙ מב֣וא בדמ֔ים והש֥ע יד֖י לֽי׃ 1Sam 25:33 And blessed be thy advice, and blessed be thou, which hast kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with mine own hand.
ואול֗ם חי־יהוה֙ אלה֣י ישרא֔ל אש֣ר מנע֔ני מהר֖ע את֑ך כ֣י׀ לול֣י מה֗רת ותבאת֙ לקראת֔י כ֣י אם־נות֧ר לנב֛ל עד־א֥ור הב֖קר משת֥ין בקֽיר׃ 1Sam 25:34 For in very deed, as the LORD God of Israel liveth, which hath kept me back from hurting thee, except thou hadst hasted and come to meet me, surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth against the wall.
ויק֤ח דוד֙ מיד֔ה א֥ת אשר־הב֖יאה ל֑ו ול֣ה אמ֗ר על֤י לשלום֙ לבית֔ך ראי֙ שמ֣עתי בקול֔ך ואש֖א פנֽיך׃ 1Sam 25:35 So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person.
ותב֣א אביג֣יל׀ אל־נב֡ל והנה־לו֩ משת֨ה בבית֜ו כמשת֣ה המ֗לך ול֤ב נבל֙ ט֣וב על֔יו וה֥וא שכ֖ר עד־מא֑ד ולֽא־הג֣ידה ל֗ו דב֥ר קט֛ן וגד֖ול עד־א֥ור הבֽקר׃ 1Sam 25:36 And Abigail came to Nabal; and, behold, he held a feast in his house, like the feast of a king; and Nabal's heart was merry within him, for he was very drunken: wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light.
ויה֣י בב֗קר בצ֤את הי֙ין֙ מנב֔ל ותגד־ל֣ו אשת֔ו את־הדבר֖ים הא֑לה וי֤מת לבו֙ בקרב֔ו וה֖וא הי֥ה לאֽבן׃ 1Sam 25:37 But it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became as a stone.
ויה֖י כעש֣רת הימ֑ים ויג֧ף יהו֛ה את־נב֖ל וימֽת׃ 1Sam 25:38 And it came to pass about ten days after, that the LORD smote Nabal, that he died.
וישמ֣ע דוד֘ כ֣י מ֣ת נבל֒ וי֡אמר בר֣וך יהו֡ה אש֣ר רב֩ את־ר֨יב חרפת֜י מי֣ד נב֗ל ואת־עבדו֙ חש֣ך מֽרע֔ה ואת֙ רע֣ת נב֔ל הש֥יב יהו֖ה בראש֑ו וישל֤ח דוד֙ וידב֣ר באביג֔יל לקחת֥ה ל֖ו לאשֽה׃ 1Sam 25:39 And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the LORD, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the LORD hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife.
ויב֜או עבד֥י דו֛ד אל־אביג֖יל הכרמ֑לה וידבר֤ו אל֙יה֙ לאמ֔ר דוד֙ שלח֣נו אל֔יך לקחת֥ך ל֖ו לאשֽה׃ 1Sam 25:40 And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife.
ות֕קם ותשת֥חו אפ֖ים א֑רצה ות֗אמר הנ֤ה אמֽתך֙ לשפח֔ה לרח֕ץ רגל֖י עבד֥י אדנֽי׃ 1Sam 25:41 And she arose, and bowed herself on her face to the earth, and said, Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of my lord.
ותמה֞ר ות֣קם אביג֗יל ותרכב֙ עֽל־החמ֔ור וחמש֙ נערת֔יה ההלכ֖ות לרגל֑ה ות֗לך אֽחרי֙ מלאכ֣י דו֔ד ותהי־ל֖ו לאשֽה׃ 1Sam 25:42 And Abigail hasted, and arose and rode upon an ass, with five damsels of hers that went after her; and she went after the messengers of David, and became his wife.
ואת־אחינ֛עם לק֥ח דו֖ד מֽיזרע֑אל ותהי֛ין גֽם־שתיה֥ן ל֖ו לנשֽים׃ 1Sam 25:43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they were also both of them his wives.
ושא֗ול נת֛ן את־מיכ֥ל בת֖ו א֣שת דו֑ד לפלט֥י בן־ל֖יש אש֥ר מגלֽים׃ 1Sam 25:44 But Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Phalti the son of Laish, which was of Gallim.
TanakhML Project Website 2.6.12 | Originally Created by © 2004-2012 Alain Verboomen | Last updated 30 December 2014
Unless otherwise specified, all content on this website is licensed under a Creative Commons License
 
Powered by Cocoon 2.1 | Tomcat 4 | Apache 2 | PHP 5 | MySQL 5
 
TanakhML is a non-profit, self-financing project
You can help it by making a donation

 
0 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Date: Fri, 24 Mar 2023 17:04:25 GMT Server: Apache Tomcat/4.0.1 (HTTP/1.1 Connector) Transfer-Encoding: chunked X-Cocoon-Version: 2.1.7 3de6 TanakhML Project. Consonantic Pattern Matcher
http://www.ml.org
the hebrew in XML
 
Form ConcordancerBHS | Parallel | KJVAccents | Forms | Q-K | Diacritics | Hermeneutics
Consonantic PatternCns | All | Vwlעריתאררחנספפצודבטנשׁ
Consonants

Start building the consonantic pattern you want to search against. For that purpose, use the "Consonants" keypad. Search results (obtained through "Match Against Pattern" menu) will provide you with vocalic and accentual sub-patterns based on the actual forms found in the hebrew text, so you can precise your query. As an alternative, you can also directly build a full, consonantic and vocalic, pattern, using our Full Pattern matcher.

Reset Pattern

Use "Reset Pattern" for erasing current pattern and defining a new one from scratch ("Reset All") or just erasing last entered sign and continuing defining current pattern ("Reset Last"). You can use this facility either while building your pattern or after having matched against it.

Match Against Pattern

Select one of the actions proposed under "Match Against Pattern" menu when you deem your pattern is complete. Two action modes are currently available, one for retrieving all forms that exactly match your pattern ("All Forms Equal To Pattern"), and another one for retrieving all forms that begin with your pattern ("All Forms Beginning With Pattern").

TanakhML Project Website 2.6.12 | Originally Created by © 2004-2012 Alain Verboomen | Last updated 30 December 2014
Unless otherwise specified, all content on this website is licensed under a Creative Commons License
 
Powered by Cocoon 2.1 | Tomcat 4 | Apache 2 | PHP 5 | MySQL 5
 
TanakhML is a non-profit, self-financing project
You can help it by making a donation

 
0